HUUTOPISTE.FI -VERKKOPALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä (jatkossa: Palveluntarjoaja)

Hillo Group Oy / Huutopiste.fi
PL 23, 70101 Kuopio
Y-tunnus: 2170110-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Huutopiste.fi asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@huutopiste.fi
Puh.

2. Rekisterin nimi

Huutopiste.fi -verkkopalvelun (jatkossa: Palvelu) käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen perustamiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon
 • palvelun toteuttaminen, jonka yhteydessä henkilötietoja voidaan antaa muille verkkopalvelun käyttäjille siinä tarkoituksessa kuin on tarpeen tehtyjen kauppojen toteuttamiseksi myyjän ja ostajan välillä
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • laskutus- ja perintäasioiden hoitaminen
 • väärinkäytösten ja petosten ehkäisy ja selvittäminen
 • liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, analysointi ja tilastointi
 • markkinointi, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa
 • mielipide- ja markkinatutkimukset

Asiakaspuhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, palvelun laadun kehittämiseksi ja koulutukseen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Huutopiste.fi -verkkopalvelun ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus luvan- ja kiellonvaraisesti käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen, suoramarkkinointi, etämyynti, markkinatutkimukset ja vastaavat) tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden (jatkossa: Käyttäjä) henkilötietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yksityishenkilön antamat perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä
 • yrityskäyttäjän antamat perustiedot, kuten yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot (ml. luottotiedot)
 • maksullisten tai mikäli kohteen rekisteröinti-, luovutus-, rahoitus- tai muu vastaava tapahtuma sitä edellyttää, henkilötunnus vahvaa tunnistautumista varten
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja ostotiedot
 • asiakaspalveluun yhteydessä olleen käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • asiakaspuheluiden tallennus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muu viestinnän tallennus
 • käyttäjätunnus ja muut tunnistautumistiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat – ja kiellot
 • profilointi-, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot sekä hänen suostumuksellaan kerätyt tiedot

5. Käsittelyperusteet

Huutopiste.fi -verkkopalvelu käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainäädännön perusteella. Henkilötietojen käsittely perustuu erityisesti seuraaviin:

 • palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä
 • käyttäjän antamiin suostumuksiin ja kieltoihin
 • asiakaspalvelu
 • lakisääteinen velvollisuus laskutustietojen käsittelyssä
 • Palveluntarjoajan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun etenkin silloin, kun henkilötietoja käsitellään perustuen väärinkäytösten estämiseen tai tutkimiseen, asiakassuhteeseen, tuotekehitykseen tai suoramarkkinointiin

Siltä osin kuin säilytämme käytöstä havainnoituja tai johdettuja tietoja, käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääasiallisesti Käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä tai Käyttäjän itsensä päivittämänä Palvelun käytön yhteydessä.

Tietoja saadaan myös Palvelun käytön yhteydessä evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla.

Tietoja voidaan saada myös Väestörekisterin väestötietojärjestelmästä, Postin tietojärjestelmästä sekä muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilötietoja kaupan toteuttamista varten henkilölle tai yritykselle, joka on osapuolena kaupassa Käyttäjän kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointi-, mielipidetutkimus- ja markkinointitutkimustarkoituksiin, mikäli Käyttäjä on antanut suostumuksensa tarkoitusta varten.

Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa oikeusvaateiden ja rikkomusten selvittämistä ja käytäntöönpanoa varten.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli Käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

8. Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan sivuston sisältöä ja toiminnallisuutta entistä asiakasystävällisemmäksi ja voi tarjota käyttäjille kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja.

Sivustolla käytetään sellaisia evästeitä, joita vaaditaan sivuston toimiseksi oikein, sekä evästeitä, jotka ovat tarpeellisia sivustolla siirtymisen ja sivuston eri toimintojen kannalta. Näitä välttämättömiä evästeitä ei tarvitse erikseen hyväksyä, sillä niitä vaaditaan palvelun tuottamiseksi.

Sivustolla käytetään Google Analytics – palvelua sivuston käyttämistä koskevan tiedon keräämiseen. Google Analytics kerää tietoa siitä, kuinka usein käyttäjä vierailee sivustolla ja millä sivustolla käyttäjä on vieraillut aiemmin. Tietoa käytetään sivuston teknisen suorituskyvyn parantamiseen, sivuston eri toimintojen suorituskyvyn optimoimiseen ja sivuston käytön helpottamiseen. Google Analytics kerää IP-osoitteet niistä verkkosivuista, joissa käyttäjä on kulloinkin vieraillut. Palveluntarjoaja ei yhdistä Google Analyticsin avulla kerättyä tietoa muihin henkilötietoihin. Googlen mahdollisuudet käyttää ja jakaa sivustolla vierailuja koskevaa tietoa määritellään Googlen Analyticsin ehdoissa http://www.google.com/analytics/terms/us.html sekä Googlen tietosuojakäytännössä https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään vähintään sen ajan, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi. Henkilötiedot pyritään pitämään oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Puhelutallenteet säilytetään vähintään 2 ja enintään 12 kuukautta. Reklamaatiotilanteissa voidaan yksittäisiä tallenteita säilyttää pidempään, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatussa tilassa. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja erilaisin salaus ja verkkotekniikoin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa rekisterin käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Työsuhteen päättymisen jälkeen käyttöoikeudet poistetaan.

Järjestelmään kirjautuminen on mahdollista vain yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisesti suoritettavilla ylläpitotoimenpiteillä. Järjestelmän käytöstä kerätään käyttäjäkohtaista lokitietoa. Järjestelmä on kytketty palveluiden seurantapalveluun, josta lähtee vikatilanteissa automaattisesti hälytykset 24/7.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojamaan henkilötiedot vastaavalla tavalla.

Huutopiste.fi -verkkopalvelu ei sisällä manuaalista aineistoa.

11. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Käyttäjä voi hallita ja muokata omia tietojaan kirjatumalla Palveluun.

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai suoramarkkinointiin ja mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti ja allekirjoitettuna Palveluntarjoajan osoitteeseen.

Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, Käyttäjälle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Käyttäjällä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa Palveluntarjoajalle määräyksen Käyttäjän tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Palveluntarjoajan osoitteeseen.

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi se, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa Käyttäjän terveydelle tai hoidolle tai jonkin muun oikeuksille.

Jos tarkastusoikeus evätään, Käyttäjälle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi Tietosuojavaltuutettu voi antaa Palveluntarjoajalle määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluntarjoaja varaa oikeuden päivittää tietosuojaselostetta pakottavan lainsäädännön tai palvelun kehityksen vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista tiedotetaan Palvelussa.

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

© 2024 HUUTOPISTE. Kaikki oikeudet pidätetään.