HUUTOPISTE.FI KÄYTTÖEHDOT

Huutopiste.fi -verkkopalvelun (jatkossa: Palvelu) tarjoaa Hillo Group Oy, 2170110-5 (jatkossa: Palveluntarjoaja). Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jatkossa: Käyttöehdot). Käyttäessään palvelua käyttäjä (jatkossa: Käyttäjä) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Palvelun Käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö.

1. Rekisteröityminen Palveluun

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä antaa rekisteröityessään Palvelun käyttöön tarvittavat tiedotja vakuuttaa tietojen olevan oikein ja ajantasaisia. Rekisteröityessään Käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias ja täysivaltainen. Käyttäjänä voi myös olla oikeushenkilö. Oikeushenkilön puolesta toimivalla henkilöllä tulee olla asianmukainen valtuutus edustaa oikeushenkilöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli Käyttäjä ei ole antanut kaikki tarvittavia tietoja rekisteröityessään, tiedot ovat puutteelliset, epäasialliset tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Käyttäjällä voi olla käytössä vain yksi (1) tunnus Palvelussa.

2 .Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua Käyttöehtojen ja muiden Palvelun ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, muunnella tai kopioida Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöä tai niiden osaa muutoin kuin Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu pitämään Palvelua käyttäessään käyttäjätiedot ajan tasalla.

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjätiedot ovat luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa tarpeellisessa määrin henkilötietoja kaupan toteuttamista varten henkilölle tai yritykselle, joka on osapuolena kaupassa Käyttäjän kanssa.

Käyttäjä vastaa siitä, että kaupanteon yhteydessä välitetyt tiedot käsitellään asianmukaisesti. Kun kaupanteon toisena osapuolena on yritys, sille välityn henkilötiedon osalta yritys on henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä. Palveluntarjoaja on henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen käsittelijä. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattaa tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita.

3. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja, sääntöjä, ohjeita, lakeja ja viranomaismääräyksiä Palvelua käyttäessään. Käyttäjä käyttää Palvelua omalla kustannuksellaan ja vastuullaan.

Palvelussa ei saa myydä tuotteita, joiden myymisen Palveluntarjoaja on kieltänyt. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudelle, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla suojatun aineisto tarjoamiseen tai levittämiseen. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus tallentaa aineisto ja tarjota aineisto myyntiin Palveluun. Palvelussa ei saa myydä tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita. Mikäli käyttäjä lisää Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeudet lähettää materiaalia. Käyttäjä vastaa siitä, että hänelle on oikeus myydä Palveluun lisäämänsä kohteet. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa vastuussa Käyttäjän Palveluun lisäämien kohteiden oikeudettomasta myynnistä.

Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Mikäli Käyttäjä epäilee väärinkäytöstä käyttäjätunnukselleen, tulee Käyttäjän viipymättä ilmoittaa kirjallisesti, että tunnukset tulee sulkea. Kirjallinen ilmoitus tarkoittaa esimerkiksi sähköpostia. Käyttäjän vastuu käyttäjätunnuksen käytöstä päättyy, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut käyttäjätunnukset sulkuilmoituksen ja kuitannut vastaanoton Käyttäjälle.

Käyttäjän ollessa oikeushenkilö, vastaa Käyttäjä siitä, että kaikki Käyttäjän lukuun toimivat henkilöt, toimivat Palvelun Käyttöehtoja noudattaen.

Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty myyntitarjous on sitova. Käyttäjä tiedostaa lisäksi, että Palvelussa tehty myytävän kohteen ostotarjous on sitova, kun ostotarjous on tehty ehtojen mukaisesti määräajassa.

Maksullisia Palveluita käyttäessään Käyttäjä sitoutuu suorittamaan ilmoitetun hinnan viimeistään eräpäivänä.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille verkkopalvelun, joka on lähtökohtaisesti käytössä 24/7. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa tilapäisesti pois käytöstä Palvelu tai sen osa, esimerkiksi huollon, muutostyön, teknisen häiriön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii informoimaan Käyttäjiä etukäteen mahdollisista katkoksista Palvelun käytössä. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai muista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä muilta osin kuin Palveluntarjoajan itse tuottamasta tietosisällöstä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjän oikeustoimikelpoisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista kohteista, kohteiden virheettömyydestä tai laillisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, jotka johtuvat sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingosta tai haitallisuudesta, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot voivat aiheuttaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa osia Palvelusta tai muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisesta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii edellä mainituissa tilanteissa, mikäli kohtuudella on mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista muutoksista Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muulla sopimaksi katsomallaan tavalla.

Palveluntarjoajalla on oikeus muokata tai poistaa Palvelusta ilmoituksia. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Kohteiden huutokaupan päättymisaikoja. Palveluntarjoajalla on oikeus mitätöidä kauppa teknisen häiriön sattuessa tai muusta perustellusta syystä. Palveluntarjoajalla ei ole missään tapauksessa korvaus- tai hyvitysvelvollisuutta Käyttäjälle.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätunnus Käyttäjän toimiessa käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen, Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjätunnus.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat tekijänoikeudet Palveluun lisäämäänsä sisältöön. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa edellä mainitut oikeudet edelleen, muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineisto (mukaan lukien kohteet) harkintansa mukaan esimerkiksi Palveluun tai Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten estämiseksi. Muutoin Palvelussa esiintyvän aineiston käyttäminen Palvelun ulkopuolella tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

Palveluntarjoaja voi käyttää palvelun sisältöä (mukaan lukien kohteet) sopivaksi katsomiinsa tarkoituksiin esimerkiksi Palvelun tai yksittäisten kohteiden markkinointiin.

Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita tapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, palvelun laadun kehittämiseksi ja koulutukseen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este (esimerkiksi sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, pakko-otto tai takavarikko, luonnonmullistus, tietoliikenteen keskeytys, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien yhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta Käyttöehtojen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytyksen pystytään palauttamaan.

5. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Palveluntarjoaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista muutoksista Käyttäjälle 14 vuorokautta ennen muutosten voimaantuloa sähköpostitse tai Palvelun kautta. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksista Käyttäjälle aiheutuvista kustannuksista.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä.

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän tunnukset ja käyttäjätilin.

Käyttäjä ei vapaudu Palvelun käytön päättämisellä vastuista, jotka hänelle ovat syntyneet Palvelun käytön aikana.

7. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja siihen liittyvät sisällöt kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyjen tai toimintojensa ulkoistamisen yhteydessä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttöoikeus ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaiset.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisellä neuvottelulla. Mikäli osapuolet eivät pääset asiassa sovintoon, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajalla on oikeus saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja
https://www.kuluttajariita.fi/fi/index/valituksenteko.html

© 2024 HUUTOPISTE. Kaikki oikeudet pidätetään.